?

Log in

"...няма смисъл да се тормозиш. всичко това са глупости, единственото… - Над-явността на Станислав [entries|archive|friends|userinfo]
Анушка вече е купила олиото...

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 26th, 2008|09:51 pm]
Анушка вече е купила олиото...
"...няма смисъл да се тормозиш. всичко това са глупости, единственото крайно нещо в този свят е смъртта. една разходка из гробищата и вече животът ти добива друга перспектива. днеска те има, утре те няма. и забелязваш ли каква сила има в тази несигурност? ако някой умре, колкото и близък да ти е той - няма какво да направиш. и продължаваш. ако пък не е умрял - то каквото и да се случва, не е толкова лошо, защото нали смъртта е най-лошото? а тя какво толкова лошо е? ако си жив - добре, накрая всичко се оправя, не се ли е оправило - то не е дошъл и края... ако си умрял - то значи и да не се е оправило не те интересува. затова я по-спокойно, я по-усмихнато. че утре току виж не си се събудил..."
linkReply

Comments:
From: profiler_me
2008-11-29 08:51 pm (UTC)
haide da go poleem :)
(Reply) (Thread)